Το πρωτοβάθμιο αυτό επαγγελματικό σωματείο ιδρύθηκε το 1979, με έδρα την Αθήνα, από τους φυσιογνώστες και τους πρώτους βιολόγους, που προσλήφθηκαν στις Υπηρεσίες Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας, με σκοπό να υπερασπίσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα.

 

Οι σκοποί του σωματείου είναι:

1. Η μελέτη των προβλημάτων, η προστασία, η βελτίωση και η προώθηση των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών του.

2. Η υπαλληλική κατοχύρωση των μελών του και η επιστημονική αναγνώριση του προσφερομένου από αυτά έργου.

3. Η διασφάλιση και η διεύρυνση των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

4. Η ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του και η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και συναδέλφωσης ανάμεσα τους, αλλά και με όλους τους εργαζόμενους.

5. Η ενεργοποίηση των μελών του και η συμβολή και η συμμετοχή τους στην παραγωγή της επιστήμης τους για την ανάπτυξη του Τομέα της Αλιείας (αλιευτικοί πόροι, συλλεκτική αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, αξιοποίηση αλιευτικής παραγωγής) και την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, προς όφελος των αμέσως ενδιαφερομένων και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.

 

 

Τα μέσα για την επιτυχία των παραπάνω σκοπών είναι:

1. Η οργάνωση και η καθοδήγηση των μελών σε κάθε μορφής αγώνα, για την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων τους, με όλα τα νόμιμα μέσα.

2. Η κατάρτιση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

3. Η συνεργασία με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις για την ενεργό συμμετοχή του Σωματείου στο 7ιεθνές και Ελληνικό Συνδικαλιστικό Κίνημα.

4. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας και επιτροπών για τη μελέτη θεμάτων συνδικαλιστικών, επαγγελματικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και η δημόσια γνωστοποίηση των πορισμάτων, προς υποβοήθηση των συλλογικών οργάνων του Σωματείου.

5. Η τακτική ενημέρωση των μελών, της κοινής γνώμης, των πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων με ανακοινώσεις, δελτία, έντυπα, έγγραφα, υπομνήματα, ομιλίες, συνεντεύξεις, συγκεντρώσεις, συνέδρια και με κάθε άλλο μέσο που επιτρέπεται από το νόμο.

6. Η συμμετοχή, με κάθε πρόσφορο μέσο, στη διαμόρφωση των θεμάτων που αφορούν άμεσα τους εργαζόμενους, καθώς και εκείνων που αφορούν τους τομείς ευθύνης των.

7. Η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, συμποσίων, σεμιναρίων, εκπαιδεύσεων, και σε συνεργασία με άλλους φορείς, φυσικά η νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού ή διεθνούς δικαίου.

8. Η συμμετοχή, ή και διοργάνωση, εκθέσεων στους τομείς της αλιείας και του υδάτινου περιβάλλοντος καθώς και παράλληλων και συναφών εκδηλώσεων.

9. Η έκδοση εντύπων, βιβλίων, πρακτικών, αφισών, ενημερωτικού φυλλαδίων, μαγνητικών ηλεκτρονικών ψηφιακών μέσων αλιευτικού περιεχομένου καθώς και σχετικού με το υδάτινο και παρυδάτιο περιβάλλον.

10. Η σύσταση νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, με σκοπό διοργανώσεις συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, εκθέσεων, σεμιναρίων, εκπαιδεύσεων επαγγελματικών προγραμμάτων, σε θεματικά αντικείμενα της αλιείας και του υδάτινου περιβάλλοντος.

 

 

Σύμφωνα με την τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου που έγινε στις 14-10-2005, μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν:

Οι πτυχιούχοι βιολόγοι ή φυσιογνώστες Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και οι πτυχιούχοι πανεπιστημιακών σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι υπηρετούν με την ιδιότητα του ιχθυολόγου και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών, σε όλα εν γένει τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς που εποπτεύονται από το Δημόσιο, και ασχολούνται στον Τομέα Αλιείας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, και είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σύμβαση αορίστου χρόνου.

 

Από το 1979, έτος ίδρυσης, το Σωματείο με τα μέλη του έδωσαν και δίνουν πολλούς αγώνες για να πετύχουν τους παραπάνω σκοπούς του. Το Σωματείο συνεργάστηκε με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και σωματεία (ΠΟΓΕΔΥ), Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων, πρωτοβάθμια σωματεία των άλλων γεωτεχνικών κλάδων, ΓΕΩΤΕΕ, κ.λ.π.) για την ανάδειξη του Τομέα της Αλιείας και την επαγγελματική και οικονομική κατοχύρωση των Βιολόγων ως Ιχθυολόγων.

 

logo